Antraciet greeploze keuken

Privacy statement

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Kennis, kunde, deskundigheid en vertrouwen zijn belangrijke pijlers voor Evindie Keukens BV. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Evindie Keukens BV. (hierna: “Evindie” of “wij”) gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wie is Evindie Keukens BV en op wie is dit privacybeleid van toepassing?
Evindie Keukens is een BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3401 CW) Ijsselstein aan de Utrechtsestraat 26 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82229902. Telefonisch kunt u ons bereiken via 030-8786253 of 06-83717179 en per e-mail via info@evindie.nl.

Dit privacybeleid is van toepassing op:
– klanten/relaties van Evindie;
– potentiële klanten/relaties met wie Evindie contact heeft gelegd, wil leggen of heeft gehad;
– bezoekers van de website van Evindie;
– ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van Evindie;
– alle andere personen die contact opnemen met Evindie of van wie Evindie persoonsgegevens verwerkt (behoudens werknemers van Evindie).

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Evindie?
Op onze website (www.evindie.nl) kunt u bekijken welke diensten en producten wij aanbieden en kunt u een passende dienst/product afsluiten/afnemen. Uiteraard kunt u een dienst ook op een later moment afsluiten, bijvoorbeeld via de e-mail of bij ons op kantoor. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of producten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:
· NAW-gegevens;
· geslacht;
· telefoonnummer;
· e-mailadres.
· Aankoopgegevens wanneer u een bestelling doet bij het bedrijf

Uw bedrijfsgegevens:
· rechtsvorm; BV
· bedrijfsnaam; Evindie Keukens BV
· KvK-nummer; 82229902
· btw-nummer; NL862385520B01
· factuuradres; Utrechtsestraat 26
· postcode en plaats; 3401 CW Ijsselstein
· e-mailadres; info@evindie.nl
· indien van toepassing: UBO-verklaring (“Ultimate Benificial Owner” of “uiteindelijk belanghebbende”).

Betaalgegevens:
· IBAN en tenaamstelling

Persoonsgegevens door u verstrekt:
· contactgegevens en andere persoonsgegevens, ingevuld op bijvoorbeeld visitekaartjes, contactformulieren of andere (web)formulieren dan wel verstrekt via de e-mail of social media (zoals LinkedIn en Facebook);
· contactgegevens verstrekt tijdens (telefoon)gesprekken, events, cursussen, seminars etc.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
· IP-adres, type browser en besturingssysteem;
· uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en items, de wijze waarop door de website wordt genavigeerd en of u een nieuwsbericht of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.
Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
· persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media, zoals Facebook en LinkedIn;
· persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
· persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?
Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:
· Het uitvoeren van een overeenkomst en/of opmaken van offerte’s waarbij u partij bent;

· Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

· De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Evindie. Onder andere om u informatie toe te zenden omtrent onze producten/diensten (marketingdoeleinden), om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft, het opmaken van offerte’s waar u om vraagt en om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

· U heeft toestemming gegeven. Onder andere om informatie over u te verstrekken aan derden of om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van onze producten/diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten/producten, kunnen wij dat aan u laten weten. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwsberichten. Mocht u geen e-mailberichten van Evindie willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@evindie.nl. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor dergelijke e-mails die wij sturen door middel van een afmeldlink.

· Gebruik door derden. Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt. Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden of prijsaanvragen te doen. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Evindie. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Evindie zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien Evindie daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

4. Hoelang bewaart Evindie persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij Evindie verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Evindie de wettelijke bewaartermijnen.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerkers in het kader van dit artikel zijn bijvoorbeeld toeleveranciers.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn onze computers en andere devices (zoals laptops, tablets en mobiele telefoons), alsmede onze website (https), afdoende beschermd en hanteren wij persoonlijke wachtenwoorden die regelmatig veranderd worden. Indien van toepassing worden papieren dossiers in een versleutelde kast opgeslagen die louter door de eigenaar van Evindie ingezien wordt. Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging concreet inrichten, kunt u contact opnemen via info@evindie.nl.

7. Cookies
Via deze website (www.evindie.nl) kan Evindie gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens
Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@evindie.nl. Evindie zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Evindie uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Evindie zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Evindie uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@evindie.nl.

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Waar kunt u terecht met een klacht?
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Disclaimer, vragen en feedback
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Evindie verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Evindie heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Evindie worden verwerkt. Evindie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@evindie.nl of een brief sturen naar Evindie Keukens BV Utrechtsestraat 26, (3401 CW) Ijsselstein.