algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening
Evindie (onderhouds- en montagebedrijf), NieuwegeinArtikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.


Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Evindie, hierna  te noemen: "gebruiker” , en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 3 Offertes
3.1 De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2 indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.3 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.7 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies welke dan ook, vrachten, belastingen, valuta, koersen en/of andere factoren, die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, die redelijkerwijs voor ons niet voorzienbaar was of had moeten zijn, dan zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Zijnerzijds zal de wederpartij het recht hebben, mits dit aangetekend binnen drie dagen na kennisneming van de prijs verhoging aan ons wordt meegedeeld, om de overeenkomst te ontbinden en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.
3.6 Elke overeenkomst wordt door ons gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de wederpartij genoegzaam is gebleken en/of is gewaarborgd; indien wij dit wensen dient de opdrachtgever te allen tijde zekerheid te stellen.
3.7 Indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de opdrachtgever niet is gebleken of de rechtsvormen van de wederpartij is gewijzigd, behoudt onze directie zich het recht voor een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De genoegzaamheid van de kredietwaardigheid is ter beoordeling aan ons, met inachtneming van de regels van goed koopmanschap.  


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1  Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3  Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.


Artikel 6 Honorarium
6.1  Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
6.2  Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker.
6.3  Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een week zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.


Artikel 7 Betaling en incassokosten
7.1 Betaling dient te geschieden bij een honorarium, tenzij anders overeengekomen.
25% van het totaal verschuldigde bedrag bij opdracht voor aanvang van werkzaamheden, 25% halverwege werkzaamheden en 40% van het totale bedrag uiterlijk 2 dagen voor oplevering van werkzaamheden. Overige 10% binnen 14 dagen na oplevering. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.3  Wanneer opdrachtgever niet tijdig betaalt zal gebruiker een incassobureau inschakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
7.4 Opdrachtgever is over het factuurbedrag als ook over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente en minimaal € 50,00 administratiekosten verschuldigd.
Artikel 8  Garantie, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
8.1 De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 
8.2 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.  
8.3  Gebruiker zal de gebreken waarvoor hij dient in te staan kosteloos en binnen redelijke termijn herstellen. Indien herstel van gebreken redelijkerwijze niet mogelijk moet worden geacht en de gebreken de bruikbaarheid zodanig verminderen voor de opdrachtgever dat schadevergoeding c.q. verminderen van de aannemingssom, geen redelijk alternatief is, mag  de opdrachtgever ontbinding van de overeenkomst vorderen, onverminderd zijn aanspraken op schadevergoeding indien daartoe grond bestaat.
8.4 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van gebruiker waarop de reclame geen betrekking heeft.
8.5 De gebruiker staat ervoor in dat zijn arbeid zal voldoen aan de overeenkomst en aan redelijke eisen van deugdelijkheid.
8.6 Onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de juiste wijze van werken en reputatie, staat de gebruiker niet in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van de door de opdrachtgever aangeleverde op voorgeschreven materialen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om bij het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst op grond van de hem te verwachten deskundigheid en zorgvuldigheid de opdrachtgever te wijzen op de onbruikbaarheid van de constructie en/of materialen en/of de uitrustingsstukken
8.7 De garantie geldt gedurende een termijn van drie maanden na de oplevering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor onderhoudswerkzaamheden en reparaties geldt een garantietermijn van één maand.
8.8 De garantiebepaling uit het vorige lid geldt niet ten aanzien van opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgevers). In het geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt een garantietermijn van één jaar op geleverd materiaal en montage/arbeid.
8.9 De gebruiker staat niet in voor gebreken die zijn veroorzaakt door fouten of verzuimen van de opdrachtgever of van derden, tenzij deze door opdrachtnemers zijn aangesteld of gebezigd voor de uitvoering van het overeengekomen werk
8.10 De opdrachtnemer staat niet in voor gebreken na de oplevering als gevolge van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de opdrachtgever of derden aangebrachte veranderingen.
8.11 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen)   et  cetera.
8.12 indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.13Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
8.14 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
8.15 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
                                                                          .
Artikel 9  Opzegging
9.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde schriftelijk opzeggen. 
9.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
9.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
9.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 10  Opschorting en ontbinding
10.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
10.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.


Artikel 11  Aansprakelijkheid
11.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
11.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van zaken waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, zoals het ontruimen van een ruimte als dit niet tot de afgesproken werkzaamheden behoort. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een vrije werkruimte, tenzij anders is afgesproken.
11.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.


Artikel 12   Overmacht
12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
12.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.4 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Het  door in het kader van de overeenkomst gebruiker geleverde blijft eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
13.2 Het door gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
13.3 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
13.4 Voor het geval gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan gebruiker en door gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen. 


Artikel 14  Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Partijen zullen eerst een beroep  op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 15 Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 16 Intellectuele eigendom
Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 17  Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
17.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
17.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met gebruiker.